Nieuwe opvatting over reïncarnatie

Ik zat te peinzen naar aanleiding van allerlei wat ik via de stroming Psychosofia over reïncarnatie had gelezen en toen stelde ik innerlijk de vraag wat is eigenlijk de essentie van reïncarnatie? Het antwoord flitste door me heen: Reïncarnatie is de opslag van potentieel Ik dacht: laat ik eens de … Lees verder

Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern

Geestesenergie is een wezenlijk onderdeel van ons, vaak verborgen dan wel onbewust, maar altijd actief. Deze energie is neutraal en het meest effectief wanneer we er op onze eigen manier bewust één mee durven te zijn. Dan gaat er een inspirerende, helende, rust- en warmte gevende kracht vanuit. Deze groeiende eenwording is een vorm van zelfrealisatie en innerlijke stabilisatie. Er zijn stappen nodig om dit te kunnen verwezenlijken. Hiertoe zijn verschillende hulpmiddelen aangereikt: onder andere energetische handelingen en vooral ook het toepassen van onze kernkwaliteiten in het dagelijks leven. Door dit consequent te doen groeit er die diepere eenwording met onze wezenskern. Lees verder